Protokoll utskottssammanträde 2015/16:51

Finansutskottets protokoll 2015/16:51

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:51

Datum

2016-06-21

Tid

08.00-08.20

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning rörande förhandlingen om EU:s årsbudget 2017

Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om regeringens utgångspunkter inför EU:s årsbudgetprocess för 2017.

Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av Max Elger och av föredragningspromemorian EU:s årsbudgetprocess för 2017 (Fi2016/00101).

Ledamöternas frågor besvarades.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 2

Anmälningar

Nytt förslag på datum för lunch med IMF i samband med Artikel IV-konsultation: 27 september kl. 11.30. Intresse av deltagande anmäls till kansliet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:50.

§ 4

Kommissionens förslag om inrättande av ett unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området perioden 2017-2020

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 388.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdag 15 september kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:51

– – –

§1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

O

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

-

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.