Protokoll utskottssammanträde 2015/16:53

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:53

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:53

DATUM

2016-05-26

TID

9.00–9.36

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:52.

§ 2

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Möte med EU-kommissionär

Kanslichefen anmälde en inbjudan till möte med EU-kommissionär Timmermans torsdagen den 2 juni 2016.

Ledamöterna Hans Ekström (S), Jonas Gunnarsson (S), Emanuel Öz (S) och Fredrik Eriksson (SD) avser delta.

§ 4

Resa till Helsingfors

Kanslichefen anmälde en inbjudan från Finlands grundlagsutskott och Justitieministeriet till seminariet Yttrandefrihetens utmaningar i dag som äger rum den 22 september 2016 med anledning av tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.

Vidare anmälde kanslichefen att ett möte med grundlagsutskottet och ett besök hos Finlands justitieombudsman är inplanerat den 21 september 2016.

Utskottet beslutade att besöka Helsingfors den 21–22 september 2016.

§ 5

Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning (KU25)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:121 och motion.

Ärendet bordlades.


§ 6

Indelning i utgiftsområden (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:100 punkterna 2–11 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till presidiet delegera rätten att under den plenifria veckan (v.22) och det innevarande riksmötets sommaruppehåll

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 10 § andra stycket i riksdagsordningen,

dels besluta om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 7 § riksdagsordningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Redogörelse för resa till USA

Biträdande kanslichefen anmälde redogörelsen för resan till USA.

Utskottet beslutade att lägga redogörelsen till handlingarna.

§ 9

Redogörelse för resa till Brasilien

Biträdande kanslichefen anmälde redogörelsen för resan till Brasilien.

Utskottet beslutade att lägga redogörelsen till handlingarna.

§ 10

Förslag till utskottsinitiativ

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag till utskottsinitiativ om stärkt partiinflytande över riksdagsmandaten.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig SD-ledamöterna och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2015/16:50.


Vid protokollet

Justerat 2016-06-07

Andreas Norlén
KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:53

§ 1-11

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.