Protokoll utskottssammanträde 2015/16:54

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:54

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:54

DATUM

2016-06-07

TID

11.00–11.06

11.58–12.18

12.32–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av chefsjustitieombudsman

Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att för tiden fr.o.m. den 5 september 2016 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till chefsjustitieombudsman välja justitierådet Elisabeth Rynning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2015/16:51.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:53.

§ 4

Hänvisning av ärende

Biträdande kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

§ 5

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har den 1 juni 2016 mottagit en skrivelse, dnr 2393-2015/16.

Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Information om demokratijubileet

Utskottet beslutade att bjuda in tjänstemän vid Riksdagsförvaltningen till utskottssammanträdet torsdagen den 16 juni 2016 för att informera om arbetet med ett demokratijubileum.

§ 7

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 16 juni 2016 omedelbart efter sammanträdet.

§ 8

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 9

Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:121 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Indelning i utgiftsområden (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:100 punkterna 2–11 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU23.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 11

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 12

Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:121 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU25.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservation.§ 13

Sammanträdestid

Utskottet beslutade följande:

  • att ställa in sammanträdet torsdagen den 9 juni 2016
  • att ha två sammanträden i början av hösten – torsdagen den 15 september 2016 och torsdagen den 29 september 2016.

§ 14

Extra sammanträde

Utskottet beslutade enhälligt att hålla ett extra sammanträde tisdagen den 21 juni 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justerat 2016-06-14

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:54

§ 1-2

§ 3-8

§ 9-14

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V) , extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.