Protokoll utskottssammanträde 2015/16:55

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:55

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:55

DATUM

2016-06-14

TID

11.00–12.18

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Riksrevisor Margareta Åberg m.fl. från Riksrevisionen informerade utskottet om Riksrevisionens rapport Nationella samordnare som statligt styrmedel (RiR 2016:5).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:54.

§ 3

Avsägelse

Kanslichefen anmälde att Mathias Sundin (L) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i konstitutionsutskottet.

§ 4

Möte med ordföranden i Högsta valdomstolen i Brasilien

Kanslichefen anmälde en förfrågan om möte med ordföranden i Högsta valdomstolen i Brasilien.

Utskottet beslutade att ta emot ordförande Gilmar Mendes onsdagen den 15 juni 2016.

Ledamöterna Björn von Sydow (S), Per-Ingvar Johnsson (C) och Fredrik Eriksson (SD) avser delta vid besöket.

§ 5

Information

Utskottet beslutade att bjuda in en tjänsteman från protokollkansliet till sammanträdet torsdagen den 16 juni 2016 för att informera om riksdagsstyrelsens framställning 2015/16:RS7 Ny ersättningslag och lag om stöd till partikanslierna.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 7

Kommissionens förslag till ändringar i AV-direktivet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 287.

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan föredrogs.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 8

Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

Föredraganden informerade om en framställning från riksdagsstyrelsen som förväntas bli hänvisad till utskottet (framst. 2015/16:RS6). Fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet behandlades.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2016-06-16

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:55

§ 1-5

§ 6-8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V) , extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.