Protokoll utskottssammanträde 2015/16:56

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:56

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:56

DATUM

2016-06-16

TID

9.00–10.29

10.41–10.44

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jubileum med anledning av demokratins införande i Sverige

Kanslichef Eva Östlund från ledningsstaben i Riksdagsförvaltningen informerade om den parlamentariska kommitténs arbete med att ta fram underlag för att förbereda och genomföra högtidlighållandet av demokratins införande i Sverige.

§ 2

Översyn av bestämmelse om tystnadsplikt

Utredare Bertil Wennberg redovisade sitt uppdrag och överlämnade till utskottet utredningsförslaget Översyn av bestämmelse om tystnadsplikt i utskott och EU-nämnd.

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att remittera utrednings-förslaget. Remissvaren ska ha inkommit till utskottet senast den 30 september 2016.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupper, framst. 2015/16:RS7

Enhetschef Anders Norin från protokollkansliet i Riksdags-förvaltningen informerade om framställningen och om Lagrådets synpunkter.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:55.§ 5

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att följande framställningar har hänvisats till utskottet:

  • 2015/16:RS5 Det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter
  • 2015/16:RS6 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.
  • 2015/16:RS7 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna.


§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Inrikes resa till Sametinget och Svenska tornedalingarnas riksförbund

Föredraganden informerade om upplägg och deltagande inför utskottets inrikes resa för att besöka Sametinget och Svenska tornedalingarnas riksförbund i oktober 2016.

Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att planera resan och ta fram program.

§ 8

Hearing med forskare

Föredraganden informerade om en forskarhearing den 15 september 2016 inför resan till Sametinget och Svenska tornedalingarnas riksförbund.

Utskottet beslutade att bjuda in forskare till en intern hearing.

§ 9

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen torsdagen den 15 september 2016 om förslag till ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Utrikes resa

Utskottet beslutade att uppdra till presidiet, efter samråd denna dag med beredningsdelegationen, att planera för en utskottsresa till Paris och Strasbourg vecka 6, 2017.


§ 11

Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m., framst. 2015/16:RS6

Utskottet behandlade fråga om lagrådsremiss med anledning av riksdagsstyrelsens framställning 2015/16:RS6 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.

Utskottet beslutade med stöd av 8 kap. 21 § regeringsformen och 10 kap. 5 § riksdagsordningen att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter,

2. lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen,

3. lag om ändring i riksdagsordningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Gemensam ram för att motverka hybridhot

Utskottet behandlade frågan om yttrande till försvarsutskottet över meddelande från kommissionens och Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhets politik, JOIN(2016) 18.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2015/16:52.


§ 14

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 15 september 2016 börjar kl. 8.30.

§ 15

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 21 juni 2016.

§ 16

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt vice ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 17

Tack

Ordföranden tackade ledamöterna för gott samarbete.

Vice ordförande Björn von Sydow (S) instämde och uttalade ett tack till ordföranden.


Vid protokollet

Justerat 2016-06-22

Björn von Sydow


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:56

§ 1-17

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Mathias Sundin (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Emilia Töyrä (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V), extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.