Protokoll utskottssammanträde 2015/16:57

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:57

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:57

DATUM

2016-08-05

TID

11.00–11.20

11.30–14.00

14.30–15.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ledamot

Ordföranden hälsade ledamot Tina Acketoft (L) välkommen som ny ledamot i utskottet.

§ 2

Avsägelser och kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Tina Acketoft (L) har avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i konstitutionsutskottet och att Tina Acketoft (L) valts som ledamot i konstitutionsutskottet.

Vidare anmäldes att Emilia Töyrä (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i konstitutionsutskottet.

§ 3

Kompletterande val av ledamot i beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att utse Tina Acketoft (L) till ledamot i beredningsdelegationen.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Begäran om entledigande från uppdraget som riksrevisor

Kanslichefen anmälde att Susanne Ackum inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som riksrevisor.
§ 6

Val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Marianne Eliason har meddelat att hon önskar bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Under förutsättning att kammaren godkänner Marianne Eliasons begäran om att bli entledigad föreslår konstitutionsutskottet enhälligt att riksdagen för tiden till dess ett nytt val har ägt rum till ledamot i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna väljer f.d. biträdande riksdagsdirektören Ulf Christoffersson.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Beslut om offentlig del av sammanträdet

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 17 § första stycket riksdagsordningen att sammanträdet ska vara offentligt i en del som avser inhämtande av information av riksrevisionerna.

§ 8

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 9

Information (offentlig del av sammanträdet)

Riksrevisorerna Margareta Åberg, Ulf Bengtsson och Susanne Ackum informerade utskottet och besvarade frågor om Riksrevisionen.

§ 10

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 11

Information

Riksrevisorerna Margareta Åberg, Ulf Bengtsson och Susanne Ackum informerade utskottet och besvarade frågor om Riksrevisionen.

§ 12

Överläggning

Utskottet diskuterade och överlade om Riksrevisionen.


§ 13

Fråga om utskottsinitiativ om en översyn av Riksrevisionen

Utskottet beslutade att påbörja ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett utskottsinitiativ om en översyn av Riksrevisionen.

Frågan bordlades.

§ 14

Extra sammanträde och information

Utskottet beslutade att hålla ett extra sammanträde tisdagen den

30 augusti 2016 kl. 09.30 och beslutade att bjuda in professor Hans-Gunnar Axberger till sammanträdet för att informera om den pågående utredningen av Riksrevisionen.

§ 15

Kallelse till beredningsdelegation

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde tisdagen den 30 augusti 2016 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

Vid protokollet

Justerat 2016-08-30

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-07-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:57

§ 1-8

§ 9-10

§11-13

§14-15

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

O

O

X

Marta Obminska (M)

O

O

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

O

O

O

X

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

O

O

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

X

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.