Protokoll utskottssammanträde 2015/16:58

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:58

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:58

DATUM

2016-08-30

TID

9.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Extern utredning av Riksrevisionen

Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare, informerade utskottet om den pågående utredningen av Riksrevisionen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:57.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Översyn av Riksrevisionen

Utskottet fortsatte att överlägga om ett utskottsinitiativ om en översyn av Riksrevisionen.

Utskottet beslutade att bordlägga frågan.

§ 5

Kommissionens förslag om rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022

Utskottet behandlade fråga om subsidiaritetsprövning av KOM(2016) 442.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


Vid protokollet

Justerat 2016-09-15

Andreas NorlénKONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-07-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:58

§ 1-5

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

O

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.