Protokoll utskottssammanträde 2015/16:5

Civilutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5

DATUM

2015-11-03

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:4.

§ 2

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (CU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:128.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:CU4.

§ 3

Budgetpropositionen - anslagsfördelningen m.m. (CU1)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna handlingar från SKL anmäldes enligt följande:

anteckningar från mötet den 21 oktober 2015 mellan civilutskottet och beredningen för samhällsbyggnad,

PowerPoint-presentationen från mötet den 21 oktober 2015,

en promemoria 2015-10-27 om behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen.

Vidare anmäldes inkomna skrivelser enligt förteckningen.

§ 5

Inkommet EU dokument

Ett inkommet EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 5 november 2015 kl. 9.30.


Vid protokollet

Justeras den 5 november 2015

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2015/16:5

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl. t.o.m. 151231

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (FP)

X

Nooshi Dadgostar (V)

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

Mats Green (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Vakant

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Aron Modig (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Said Abdu (FP)

Lars Tysklind (FP)

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 151231

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande