Protokoll utskottssammanträde 2015/16:7

Skatteutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7

DATUM

2015-10-22

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:6.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkommande skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om att presidiet den 21 oktober 2015 tog emot en uppvaktning av Solkompaniet angående beskattning av solceller.

Kanslichefen informerade även om att en aktuell sammanträdesplan finns i mötestjänsten.

Vidare informerade kanslichefen om besöket hos Skatteverket den 12 november 2015 kl. 9.00–12.30 och en preliminär dagordning delades. En lista cirkulerade för anmälan till besöket.

§ 3

Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (SkU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:131 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:SkU4.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 4

Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SkU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:7.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:SkU6.


§ 5

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:SkU2y.

M-, SD-, C-, FP- och KD- ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet diskuterade en resa till Östersund den 21–22 januari 2016.

Utskottet informerades om att en delegation från Kenyas parlament besöker riksdagen den 24 november 2015. De har efterfrågat ett möte med skatteutskottet och det föreslogs att det kan ske kl. 13.00.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 november 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 november 2015SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:7

§ 1–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Niklas Wykman (M)

Sara Karlsson (S)

X

Maria Plass (M)

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

Helena Bouveng (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Anette Åkesson (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mats Persson (FP)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

Erik Andersson (M)

X

Lawen Redar (S)

Vakant

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

X

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Göran Lindell (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Ekeroth (S) extrasuppleant

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2015-10-12