Protokoll utskottssammanträde 2015/16:9

Trafikutskottets protokoll 2015/16:9

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9

DATUM

2015-11-26

TID

Kl. 10.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Post- och telestyrelsen

Generaldirektör Göran Marby från Post- och telestyrelsen informerade om aktuella it- och postfrågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:8.

§ 3

Postfrågor och grundläggande betaltjänster (TU6)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens arbetsprogram

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2015) 610.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 5

Fråga om överläggning med regeringen

Utskottet behandlade preliminär rådsdagordning för dels transportrådsmötet den 10 december dels telerådsmötet den 11 december 2015.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Utskottet tog del av sammanställningen av EU-dokument från tiden 31 juli ‒ 10 november 2015.

Sammanställningen lades till handlingarna.

§ 7

Anmälan om studiebesök

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet deltog i en inrikesresa till Östergötland den 23-24 november 2015. Kansliet tackades särskilt för planeringen av resan.


§ 8

Anmälan om besök

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet tog emot en kurdisk parlamentarikerdelegation den 19 november 2015.

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet tog emot en delegation från kinesiska transportministeriet den 25 november 2015.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 1 december 2015 kl. 10.00.Vid protokollet

Anja Kalkitsas

Justeras

2015-12-01

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2015/16:9

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-9

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

X

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

O

X

O

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

X

Said Abdu (L)

X

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

O

X

O

Rikard Larsson (S)

O

O

O

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Göran Lindell (C)

X

X

X

X

Anders Schröder (MP)

O

O

O

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Nina Kain (SD)

Lars Tysklind (FP)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Jakop Dalunde (MP)

Roger Haddad (FP)

Fredrik Malm (FP)

Monica Green (S)

Daniel Bäckström (C)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande