Protokoll utskottssammanträde 2015/16:9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:9

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9

DATUM

2016-04-28

TID

09.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:8.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:119 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:UFöU3.

SD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Avsägelse av ordförande

Ordförande Karin Enström (M) begärde att få bli entledigad från uppdraget som ordförande.

Utskottet beslutade att bifalla begäran.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Avsägelse av vice ordförande

Vice ordförande Åsa Lindestam (S) begärde att få bli entledigad från uppdraget som vice ordförande.

Utskottet beslutade att bifalla begäran.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Val av ordförande

Åsa Lindestam (S) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Val av vice ordförande

Karin Enström (M) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen av sammanträdet.

§ 8

Samförståndsavtal om värdlandsstöd (UFöU4)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:152 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kansliet informerade om att kansliet tillsammans med Informationsenheten tar fram ett aktuelltutskick med anledning av att betänkande 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali justerats.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 maj 2016 kl. 09.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 12 maj 2016

Åsa Lindestam


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2015/16:9

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Lindestam (S), ordförande

X

Karin Enström (M), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Björn Söder (SD)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Allan Widman – (L)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Kent Härstedt (S)

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

Jan R Andersson (M)

O

Paula Holmqvist (S)

Margareta Cederfelt (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

O

Julia Kronlid (SD)

O

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

O

Daniel Bäckström (C)

O

Jakop Dalunde (MP)

O

Göran Pettersson (M)

O

Serkan Köse (S)

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

Kalle Olsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande