Protokoll utskottssammanträde 2016/17:10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10

DATUM

2016-11-10

TID

10.00-10.07

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)


Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 p. 6-7 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 p. 1-5 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:9.

§ 4

Övriga frågor

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 492-2016/17). Se bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 december 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 december 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:10

§ 1-3

§ 4-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Crister Spets (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.