Protokoll utskottssammanträde 2016/17:10

Kulturutskottets protokoll 2016/17:10

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10

DATUM

Tisdagen den 17 november 2016

TID

Kl. 9.30–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:9 av den 15 november 2016.

§ 2

Information från Kulturskoleutredningen

Ulrika Lindblad, utredningssekreterare, informerade om förslagen i utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Thomas Böhlmark (M) närvarade under denna punkt.

§ 3

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen (KrU2)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 22 november 2016.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 november 2016 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:10

– – – §§

1

2–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S) Tjl.

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

D

D

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

D

D

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

Adelsbo, Christer (S)

D

D

Vikström, Anna (S)

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.