Protokoll utskottssammanträde 2016/17:10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10

DATUM

2016-11-15

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Utskottets arbetsplan våren 2017

Utskottets preliminära arbetsplan för våren 2017 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 3

Inställda sammanträden

Kanslichefen anmälde att sammanträdena den 22 och 24 november samt 1 december 2016 ställs in.

§ 4

Besök av chefen för United Nations Environment Programme (UNEP)

Chefen för UNEP, Erik Solheim, kommer till utskottet för ett möte onsdagen den 21 december kl. 15.30. Matilda Ernkrans (S), Sara Karlsson (S), Martin Kinnunen (SD), Stina Bergström (MP), Lars-Axel Nordell (KD) och Jesper Skalberg Karlsson (M) anmälde sitt intresse.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen 17 november 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras torsdagen den 17 november 2016

Jan-Olof LarssonMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:10

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

-

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

-

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.