Protokoll utskottssammanträde 2016/17:10

Näringsutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10

DATUM

2016–11–17

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:9.

§ 2

Statliga företag (NU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:140 om 2016 års redogörelse för företag med statligt ägande och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 4 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 4 av SD-ledamöterna,

vid punkt 5 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 6 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 7 av C- och V-ledamöterna,

vid punkt 8 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 9 av V-ledamoten.

§ 3

Redovisning av förslag till ställningstagande om årets resultatredovisning i budgetpropositionen

Utskottet informerades om förslag till ställningstagande om årets resultatredovisning i budgetpropositionen som tagits fram av näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering.

§ 4

Kommissionens förslag till förordning om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten

Utskottet fortsatte behandlingen om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2016) 595.

EU har exklusiv befogenhet att lagstifta och anta rättsligt bindande akter på handelsområdet. Subsidiaritetsprincipen är endast tillämplig på de områden där EU inte innehar exklusiv kompetens. Det föreliggande förslaget till förordning rör handelsområdet. Förslaget kan således inte strida mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 november kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 24 november 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:10

§ 1-2

§ 3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

O

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

O

Sofia Fölser (M)

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

Jonas Eriksson (MP)

X

O

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.