Protokoll utskottssammanträde 2016/17:10

Trafikutskottets protokoll 2016/17:10

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10

DATUM

2016-11-22

TID

Kl. 11.00 – 13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:9.

§ 2

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5)

Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU5

§ 3

Kommissionens förslag om internetkonnektivitet i lokala samhällen (TU7)

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:TU7.

§ 4

Information inför transportrådsmötet den 1 december
Statssekreterare Mattias Landgren med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 1 december 2016.

§ 5

Information inför telerådsmötet den 2 december

Statssekreterare Alf Karlsson med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför telerådsmötet den 2 december 2016.

§ 6

§ 7


§ 8

Kommissionens förslag om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen –

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med statssekreterare Alf Karlsson, Näringsdepartementet, om kommissionens förslag om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen (KOM(2016) 589).

Underlaget utgjordes av Näringsdepartementets kommenterade dagordning inför telerådsmötet den 2 december 2016.

Regeringen angav följande som sin ståndpunkt: Ordförandeskapets kompromissförslag väntas inför Coreper den 23 november 2016. Regeringen kan därför först efter det ta slutlig ställning till wifi-förslaget i sin helhet.

För regeringen har det varit viktigt att förhandlingarna av förslaget avseende finansieringen inte har fått föregripa förhandlingarna inom översynen av den fleråriga budgetramen. Det har även varit viktigt att definiera vad som avses med offentliga stödmottagare och att förtydliga hur det ska skapas geografisk balans avseende allokering av stödet samt att den administrativa bördan för medlemsstaterna ska vara begränsad.

I förhandlingen har Sverige fått gehör för ovanstående och kommissionen har också förtydligat att förslaget inte hindrar enskilda stödmottagare eller medlemsstater från att lösenordsskydda wifi-nätverken, samt att projekten inte i större omfattning än nödvändigt påverkar konkurrensen negativt. Regeringen anser att Sverige kan ställa sig bakom en kompromiss som tar hänsyn till ovanstående.

I förhandlingarna har regeringen också lyft fram att kommissionen skulle behöva genomföra en konsekvensanalys av förslaget för att undersöka de långsiktiga effekterna. Regeringen beklagar att det inte har genomförts någon sådan.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna invände mot regeringens ståndpunkt. De framförde som sin ståndpunkt att Sverige bör motsätta sig förslaget mot bakgrund av att det strider mot subsidiaritetsprincipen, att en långsiktig konsekvensanalys saknas samt att förslaget utgör ett ineffektivt utnyttjande av medel för att främja utbyggnaden av snabba uppkopplingar. Satsningarna på 5G i bebodda områden och längs transportstråk omfattar i allt väsentligt de platser som skulle omfattas av kommissionens förslag och därför bör förslaget avslås. I det fall att tillhandahållande av gratis uppkoppling krävs för att minska digitala socioekonomiska klyftor är detta något som bäst hanteras på nationell nivå.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en avvikande mening och anslöt sig till regeringens ståndpunkt med tillägget att utskottet i samband med subsidiaritetprövningen tagit del av regeringens subsidiaritetsinvändningar och anser att det vore önskvärt att dessa invändningar uttalats tydligare i den ståndpunkt som regeringen nu presenterat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 590.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kommissionens förslag om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Utskottet fortsatte subsidaritetsprövningen av KOM(2016) 591.

Utskottet beslutade att avge ett utlåtande i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

§ 10


§ 11

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in infrastrukturministern Anna Johansson till ett extra insatt utskottssammanträde onsdagen den 30 november 2016 kl. 10.00

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 november 2016 kl. 08.45.
Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-11-22

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:10

§ 1

§ 2-5

§ 6-9

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

O

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

O

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2016-11-22 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:10

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående trafiksäkerhetsfrågor Ja
Privat person, Järfälla
RD 568-2016/17Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.