Protokoll utskottssammanträde 2016/17:10

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:10

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10

DATUM

2017-06-01

TID

09.11–09.17

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:09.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:128 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UFöU3.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU 4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:127 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UFöU4.

SD -ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:177

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UFöU5

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.


§ 5

Kanslimeddelanden

  • Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att utarbeta ett aktuelltutskick för ärendena.
  • Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 1 juni 2017

Karin Enström

–

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:10

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Olle Thorell (S)

-

Björn Söder (SD)

X

Lena Asplund (M)

X

Peter Jeppsson (S)

-

Daniel Bäckström (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

Roger Richtoff (SD)

-

Allan Widman (L)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

Jan R Andersson (M)

O

Kent Härstedt (S)

X

Margareta Cederfelt (M)

-

Emilia Töyrä (S)

O

Johnny Skalin (SD)

-

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

O

Anders Schröder (MP)

O

Göran Pettersson (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

O

Mikael Jansson (SD)

X

Birgitta Ohlsson (L)

O

Hans Linde (V)

O

Sofia Damm (KD)

O

Kalle Olsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.