Protokoll utskottssammanträde 2016/17:10

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10

DATUM

2016–11–24

TID

10:00–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsområde 5 Internationellt samverkan (UU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetpropositionens utgiftsområde 5 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU1.

M-ledamöterna anmälde reservation.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:9 och besöksprotokoll 2016/17:6.

§ 3

Inför utrikesrådet (FAC-bistånd)

Information inför FAC från statssekreterare Ulrika Modéer, politiskt sakkunnig Felix König, kansliråd Moa Lagercrantz, ämnesråd Stefan Isaksson, kansliråd Ami Larsson Jain, departementssekreterare Annie Bochu och departementssekreterare Robert Backlund, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetpropositionens utgiftsområde 7 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 5

Aktuella frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

KOM(2016) 715 final

Behandlas i utlåtande om Kommissionens arbetsprogram eller betänkande om EU-skrivelsen.

JOIN(2016) 37

JOIN(2016) 38

Läggs till handlingarna.

Läggs till handlingarna.

§ 6

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om:

– att överlämna motionerna 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L)

yrkande 8, 2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

yrkande 6, 2016/17:1997 av Robert Hannah (L) yrkande 1 och 2016/17:3342 av Sofia Fölster (M) till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Utskottet påmindes om:

– att föredragning av utrikesminister Margot Wallström, UD, om Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd, uppföljning av EGS med fokus inom området säkerhet samt förvar och presidentvalet i USA sker den 29 november 2016.

– att föredragning av Paul Levin, Stockholms universitet och Bitte Hammargren, Utrikespolitiska Institutet om utvecklingen i Turkiet hålls den 29 november 2016.

– att utskottet besöker Institutet för strategiska produkter (ISP) den 7 december 2016 kl. 17:00.

Utskottet informerades om att:

– debattlista för betänkande 2016/17:UU1 har deltas på bordet för cirkulation.

– konstitutionsutskottet har beslutat att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över dokument KOM(2016) 379.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 november 2016 kl. 11:00.


Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 29 november 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:10

§ 1-3

§4-8

§

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Sotiris Delis (M)

O

X

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.