Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

2016-12-06

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2016/17:1490 av Andreas Norlén (M) till socialförsäkringsutskottet under förutsättning att socialförsäkringsutskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:1079, yrkande 2, av Jan Björklund m.fl. (L) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kommunernas mottagande av nyanlända för bosättning

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om kommunernas mottagande av nyanlända för bosättning.

Vid informationen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

§ 4

Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m.

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade dels om samrådet om en europeisk pelare för sociala rättigheter, dels om förhandlingsläget kring ett reviderat utstationeringsdirektiv.

Vid informationen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli.

§ 5

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 13 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU1.

SD-ledamöterna anmälde en reservation. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälda särskilda yttranden.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:10.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkommen skrivelse anmäldes (bilaga 2, dnr 1909-2015/16).

Kanslichefen informerade om inbjudan till möte ”Avtal 17” torsdagen den 24 januari 2017 kl. 18.00 (bilaga 3, dnr 338-2016/17).

§ 8

Övriga frågor

Raimo Pärssinen (S), Christian Holm Barenfeld (M) och Eva-Lena Jansson (S) återrapporterade från lunchmötet med Rwandas talman den 16 november 2016.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00.


Vid protokollet

Justeras den 8 december 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:11

§ 1-3

§ 4-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

O

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Crister Spets (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

X

O

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.