Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:11

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

2016-11-24

TID

09.55–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsdepartementet med anledning av budgetpropositionen, utgiftsområde 6

Statssekreterare Jan Salestrand, departementsrådet Michael Cherinet och kanslirådet Olof Oddbjörn informerade med anledning av budgetpropositionen, utgiftsområde 6.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:10.

§ 3

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 6 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– En preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för hösten 2016.

– Att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kommer till utskottet den 26 januari 2017 för att redovisa rapporten om rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 2016.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 november 2016
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 29 november 2016

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:11

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

O

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.