Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Finansutskottets protokoll 2016/17:11

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:11

Datum

2016-11-08

Tid

Kl. 11.00 - 11.05

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Inbjudningar

29 november kl. 18.45 – 20.15 med efterföljande buffé

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i samarrangemang med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare på temat Framsteg inom forskning och teknik.

6 december kl. 18.20 – ca 20.45 inkl. buffé

Riksbanken på temat Riksbankens balansräkning och Basel 3.

Omfördelning av motioner

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:3303, yrkande 3 från arbetsmarknadsutskottet.

Övrigt

Parlamentarikermötet i nordiska nätverket för revisionsutskott i Stockholm planeras till den 29 mars 2017.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:10.

§ 3

Nytt regelverk om upphandling (FiU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2015/16:195, yttranden och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inhämtande av yttrande över prop. 2016/17:1, utgiftsområde 25, yrkande 1-5 och motioner

Utskottet beslutade att ge socialutskottet tillfälle att senast tisdagen den 22 november kl. 14.00 yttra sig över prop. 2016/17:1, utgiftsområde 25, yrkande 1-5 om förslag till lagar om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) och socialtjänstlagen (2001:453) samt motioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdag den 10 november kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:11

– – –

§ 1

§2-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

-

-

Hans Unander (S)

-

-

Emil Källström (C)

-

-

Janine Alm Ericson (MP)

-

X

Jan Ericson (M)

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.