Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Kulturutskottets protokoll 2016/17:11

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

Torsdagen den 24 november 2016

TID

Kl. 09.30–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:10 av den 17 november 2016.

§ 2

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 17 och motioner
(jfr prot. 2016/17:6.4, 2016/17:7.2 och 2016/17:8.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU1 justerades.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden samt avstod från ställningstagande under förslagspunkt 1.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 29 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:11

– – – §§

1–3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

Wallentheim, Anna (S) Tjl.

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

Adelsbo, Christer (S)

D

Vikström, Anna (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.