Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

2016-11-17

TID

10.00 – 10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Riksrevisionen med anledning av rapporten Statens förorenade områden, RiR 2016:25


Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare lämnade information med anledning av rapporten Statens förorenade områden, RiR 2016:25.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:9 och 10.

§ 3

Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 november 2016MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:11

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

X

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.