Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Näringsutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

2016–11–24

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:10.

§ 2

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 (budgetpropositionen) när det gäller utgiftsområde 21 Energi och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 3 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av C-ledamoten,

vid punkt 2 av SD-ledamöterna,

vid punkt 3 av V-ledamoten,

Särskilt yttrande anmäldes

 

dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten.

Det antecknades att M-, C-, L- och KD-ledamöterna avstod från att delta i beslutet om anslag (punkt 2).

§ 3

Information från regeringen

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28 november 2016.

Vid sammanträdet närvarade även politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, kansliråden Maria Ramstedt och Sofia Nyman samt departementssekreterare Johan Henriksson, Utrikesdepartementet, rättssakkunniga Linda Kullberg och Louise Petrelius samt departementssekreterare Emy Gustavsson, Justitiedepartementet.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 4

Inbjudan till möte

Utskottet informerades om inbjudan till lunchmöte om CETA i Bryssel den 29 november 2016.

Utskottet beslutade att inte delta.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 december kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 1 december 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:11

§ 1-2

§ 3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

O

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

O

X

Birger Lahti (V)

X

O

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Sofia Fölster (M)

O

O

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

X

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

O

Håkan Svenneling (V)

O

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rickard Nordin (C)

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.