Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Skatteutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

2016-11-10

TID

10.00–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:10.

§ 2

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:SkU3y.

§ 3

Övriga frågor

Ett preliminärt program inför ett seminarium om ”Skattereformen 25 år – dess historia och framtid” diskuterades.

Utskottet beslutade att genomföra seminariet den 25 januari 2017.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 november 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:11

§ 1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Vakant

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-10-28