Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Trafikutskottets protokoll 2016/17:11

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

2016-11-24

TID

Kl. 08.45 - 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Utskottet höll en offentlig utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-11-29

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:11

§ 1

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

Christina Örnebjär (L)

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Roger Haddad (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2 till protokoll

2016/17:11

Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden

Datum och tid: 24 november 2016 kl. 08.45–12.00 –

Plats: Förstakammarsalen

Inledning

08.45–08.50: – Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

Nulägesbeskrivning samt tillgänglighet

08.50–09.00: – Kollektivtrafikens utveckling i förhållande till de transport-politiska målen

– – Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys

Planering och finansiering

09.00–09.10: – Förutsättningar för framtidens kollektivtrafik – kostnadsutveckling och finansiering

– – John Hultén, Fil. Dr. och centrumföreståndare för K2

09.10–09.20: – Styrmedel för att öka det kollektiva resandet

– – Karin Brundell-Freij, Tekn. Dr., Docent och transportanalysexpert vid WSP

09.20–09.30 – Små och stora steg mot fördubblat kollektivtrafikresande
(i Västra Götaland)

Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalands-regionen


09.30–09.40: – Gränssnittet mellan samhällsfinansierad kollektivtrafik och interregional kommersiell tågtrafik

Gunnar Alexandersson, Fil. Dr. och transportforskare vid Handelshögskolan i Stockholm

09.40–09.50: – Strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn – en utblick

Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och VD för Urbanet Analyse

09.50–10.10: – PAUS

Resenärer och aktörer inom kollektivtrafiken (8 minuter per talare)

10.10–10.18: – Resenärerna – kollektivtrafikens konsumenter

– – Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum

10.18–10.26: – Kollektivtrafiken – ett redskap i samhällsutvecklingen

– – Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken

10.26–10.34: – Möjligheter och utmaningar för ett ökat kollektivt resande i storstad

– – Caroline Ottosson, vd för SL

10.34–10.42 – Kommersiell trafik, ett komplement till upphandlad trafik - men vad hände med etableringen av nya busslinjer?

– – Joakim Palmkvist, vd för Swebus

10.42–10.50: – Taxi som kollektivt färdmedel i glesbygd och hållbara städer

– – Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet

10.50–11.55: Frågestund

Avslutning

11.55–12.00: – Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.