Protokoll utskottssammanträde 2016/17:12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12

DATUM

2016-12-08

TID

10.00–10.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsområde 14 arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 p. 6-7 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU2.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 p. 1-5 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU4.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Kommissionens arbetsprogram för 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram 2017, KOM (2016) 710 med bilagor.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 4

Makt, mål och myndighet, regeringens skrivelse 2016/17:10

Utskottet beslutade att ge justieutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att senast 26 januari 2017 kl. 14.00 yttra sig över skrivelse 2016/17:10 och motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

§ 5

Sveriges delegation till FN:s kvinnokommission (CSW), New York den 13-24 mars 2017

Utskottet behandlade fråga om att utse två ledamöter till Sveriges delegation till FN:s kvinnokommission (CSW), New York den 13-17 mars 2016.

Utskottet beslutade att Elisabeth Svantesson (M) och Eva-Lena Jansson (S) deltar.

§ 6

Sveriges delegation till Interparlamentariska Unionens vårförsamling, Dhaka, Bangladesh, 1-5 april 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i IPU:s vårförsamling i Dhaka i Bangladesh, 1-5 april 2017.

Utskottet beslutade att nominera Johanna Jönsson (C).

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:11.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en uppdaterad promemoria om aktuella utredningar.

Kanslichefen informerade om datum för EU-konferenser våren 2017 (Europeiska parlamentarikerveckan 30 januari-1 februari och Interparlamentariskt utskottsmöte med anledning av kvinnodagen 8-9 mars) och för Oecd Parliamentary Days (8-10 februari).

Kanslichefen informerade om sammanträdesplanen.

§ 9

Bemyndigande rörande ev. subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att delegera till presidiet att under juluppehållet inhämta regeringens bedömning vid ev. subsidiaritetsärenden.

§ 10

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordföranden i uppdrag att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 januari 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 december 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:12

§ 1-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Crister Spets (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

X

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.