Protokoll utskottssammanträde 2016/17:12

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:12

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12

DATUM

2016-11-29

TID

10.00–10.10

11.35–13.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:11.

§ 2

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 6 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna dokument inför Rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8–9 december 2016.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdagen den 1 december kl. 09.30

§ 5

Information av Försvarets radioanstalt

Generaldirektör Dag Hartelius med medarbetare informerade om verksamheten vid Försvarets radioanstalt (FRA).

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdags-ordningen i fråga om de uppgifter Dag Hartelius och hans medarbetare lämnat.

Vid protokollet

Mats Lundström

Justeras torsdagen den 1 december 2016

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:12

§ 1-4

§ 5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

-

Lena Asplund (M)

X

-

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

X

-

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

-

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

X

-

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

X

-

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.