Protokoll utskottssammanträde 2016/17:12

Finansutskottets protokoll 2016/17:12

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:12

Datum

2016-11-10

Tid

Kl. 10.30 – 11.30

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Överläggning om EU:s årsbudgetprocess för 2017

Överläggning hölls med statssekreterare Max Elger om kommissionens budgetförslag för 2017.

Underlag för överläggningen utgjordes av finansdepartementets föredragningsPM- Slutförhandling om EU:s årsbudget för 2017,

kommenterad dagordning- Ekofin Budget 16 november 2016, samt en bildpresentation och muntlig föredragning av Max Elger.

Utskottet konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 2

Ränteexperter

Elisabeth Kopelman, Ekonom, SEB och Harry Flam, Professor, Stockholms universitet gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor.

§ 3

Anmälningar

Förfrågan om tillåtelse för fotografering

Utskottet medgav att informationsenheten RDF får fotografera i samband med ett utskottssammanträde under vecka 47 (bilderna kommer publiceras på riksdagen.se).

Omfördelning av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:865, yrkande 34 från justitieutskottet.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2016/17:11

§ 5

Statens budget 2017 Förslag till rambeslut (FiU1)
Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:1, motioner, och yttranden från andra utskott.

Kansliet redogjorde för information som inkommit från Regeringskansliet angående ramen för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och det därunder uppförda anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övrigt

Ledamoten Maria Plass (M) kommenterade den fortsatta beredningen av betänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling.

§ 7

Nästa sammanträde

Öppen utfrågning den 15 november kl. 10.00 - 12.00 i förstakammarsalen, med efterföljande sammanträde ca. kl. 12.05.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:12

– – –

§ 1

§ 2 - 7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

-

-

Hans Unander (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

O

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

-

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.