Protokoll utskottssammanträde 2016/17:12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12

DATUM

2016-11-29

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:11.

§ 2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU2 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes;

- (M)

under punkt 4

SLU:s verksamhet,

- (M)

- ” - 5

forskning m.m.,

- (SD)

- ” - 6

utbetalning av direktstöd m.m.,

- (KD)

- ” - 7

utbetalning från landsbygdsprogrammet,

- (KD)

- ” - 8

skördeskador.

M-, SD-, C-, L-, och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Information i utskottet

Kanslichefen meddelade att:

  • tisdagen den 13 december 2016 kl. 11.00 besöker Energimyndigheten och Naturvårdsverket utskottet för att informera om rapporten om EU:s klimat- och energiramverk 2030, näringsutskottet inbjuds att delta,
  • torsdagen den 2 februari 2017 kl. 10.00 besöker Stockholm Environment Institute (SEI) utskottet för att informera om aktuella frågor.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 6 december 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 december 2016

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:12

§ 1-2

3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

-

-

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

-

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

-

-

Monica Haider (S)

-

-

Anders Forsberg (SD)

X

X

Lars Tysklind (L)

-

-

Jens Holm (V)

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

X

-

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2016-11-29

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:12

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 7 – 22 november 2016

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2016) 710

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Kommissionens arbetsprogram 2017 Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum

KOM(2016) 707

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Genomförandet av Parisavtalet – EU:s framsteg mot målet på minst -40 % i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG)

KOM(2016) 713

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 8-10/2016

K- dokument

K(2016) 7007

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 4.11.2016 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial genom komplettering av förteckningen över djursjukdomar och zoonoser i den bilagan

K(2016) 7023

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.11.2016

om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater

K(2016) 7026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 8.11.2016

om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG, bilaga III till kommissionens beslut 2010/470/EU och bilaga II till kommissionens beslut 2010/472/EU rörande handel med och import till unionen av får och getter samt av sperma från får och getter vad gäller bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

K(2016) 7151

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.11.2016

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/2416 om erkännande av vissa områden i Förenta staterna som fria från Agrilus planipennis Fairmaire

K(2016) 7181

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.11.2016

om ändring av genomförandebeslut 2013/780/EU om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater

K(2016) 7232

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.11.2016

om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 3- 6 oktober 2016

Rådsrapporter

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd

Rapport jordbruks- och fiskerådet 14-15 november 2016

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.