Protokoll utskottssammanträde 2016/17:12

Trafikutskottets protokoll 2016/17:12

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12

DATUM

2016-11-29

TID

Kl. 11.00 - 11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:10 och 2016/17:11.

§ 2

Kommissionens förslag om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Utskottet fortsatte subsidaritetsprövningen av KOM(2016) 591.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsitaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Utskottet beslutade att fortsätta subsitaritetsprövningen av KOM(2016) 590 och att avge ett utlåtande i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 4


§ 5

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

Infrastruktur för framtiden (TU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:21 och skrivelse 2016/17:20 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur

Utskottet beslutade att ge civilutskottet tillfälle att senast måndagen den 26 januari 2017 yttra sig över proposition 2016/17:45 och eventuella följdmotioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 30 november 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras

2016-11-29

Jessica Rosencrantz

–

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:12

§ 1

§ 2-3

§ 4-5

§ 6-8

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

O

O

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

O

Leif Pettersson (S)

X

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

O

O

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

O

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2016-11-29 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:12

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående riksdagsbehandlingen
av infrastrukturpropositionen och regeringens planeringsdirektiv
till Trafikverket rörande åtgärdsplaneringen 2018-2029. Ja
Näringslivets Transportråd
RD 608-216/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.