Protokoll utskottssammanträde 2016/17:12

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12

DATUM

2016–12-01

TID

09:30–09:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetpropositionens utgiftsområde 7 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU2.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöter anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöter anmälde särskilt yttrande.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:10 och 2016/17:11.

§ 3

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (PGU) (UU5)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2015/16:182 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över kommissionens meddelande KOM(2016) 379.

Ärendet bordlades.


§ 4

Kanslimeddelande

Utskottet informerades om att:

– debattlista för betänkande 2016/17:UU2 har cirkulerats.

– kabinettssekreterare Annika Söder önskar bjuda utrikesutskottet till ett glöggmingel den 12 december 2016 kl. 16:30 på UD.

– motionstiden på ärenden som inkommer till riksdagen fr.o.m. 1 december 2016 förlängs t.o.m. fredagen den 13 januari 2017.

– tidplan för januari-15 februari 2017 delas till utskottet senast den 13 december 2016 och att tidplan för våren 2017 delas till utskottet den 12 januari 2017.

– följande ledamöter från utrikesutskottet deltar vid Folk och Försvars rikskonferens 8-11 januari 2017: Karin Enström (M), Pyry Niemi (S), Göran Pettersson (M), Kerstin Lundgren (C), Krister Örnfjäder (S), Björn Söder (SD), Birgitta Ohlsson (L) och Sotiris Delis (M).

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.30

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 8 december 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:12

§ 1

§ 2–6

§

§

§

LEDAMÖTER

N

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

Sotiris Delis (M)

X

X

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

X

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.