Protokoll utskottssammanträde 2016/17:13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13

DATUM

2017-01-19

TID

10.00–11.09

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Generaldirektör Olof Åslund informerade om en kommande rapport om etablering av nyanlända och långsiktiga mönster och policyerfarenheter.

§ 2

Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid m.m. (AU5)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:10 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Integration (AU6)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Högnivåkonferens om en europeisk pelare för sociala rättigheter, Bryssel, 23 januari 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i Högnivåkonferens om en europeisk pelare för sociala rättigheter, Bryssel, 23 januari 2017.

Utskottet beslutade att Raimo Pärssinen (S) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Europeiska parlamentsveckan: konferens om den europeiska planeringstermin och Artikel 13-konferensen, Bryssel, 30 januari-1 februari 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i Europeiska parlamentsveckan 2017, Bryssel, 30 januari-1 februari 2017.

Utskottet beslutade att inga ledamöter deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

OECD Parliamentary Days, Paris, 8-10 februari 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i OECD Parliamentary Days, Paris, 8-10 februari 2017.

Utskottet beslutade att två ledamöter kan delta.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Besök av Moldaviens parlament, 24 januari 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i besöket av Moldaviens parlament, 24 januari 2017.

Utskottet beslutade att Ann-Christin Ahlberg (S) och Christian Holm Barenfeld (M) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Besök av Litauens talman, 26 januari 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i besöket av Litauens talman, 26 januari 2017.

Utskottet beslutade att Christian Holm Barenfeld (M) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Besök av Kanadas generalguvernör, 20 februari 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i besöket av Kanadas generalguvernör, 20 februari 2017.

Frågan bordlades.

§ 10

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 987-2016/17). Se bilaga 2.

§ 11

Övriga frågor

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 24 januari 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:13

§1

§2-3

§4-10

§11-12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

X

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

X

X

Magnus Persson (SD)

O

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

O

O

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.