Protokoll utskottssammanträde 2016/17:13

Finansutskottets protokoll 2016/17:13

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:13

Datum

2016-11-15

Tid

Kl. 10.00 - 11.35, 11.37 - 11.45

Närvarande

Se bilaga 1

Kl. 10.00

§ 1

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick informerade ledamöterna och svarade på frågor.

Kl. 11.37 (slutet sammanträde)

§ 2

Anmälningar

Motionsfördelning

Finansutskottet överlämnar till skatteutskottet, under förutsättning av det utskottets mottagande, motion 2016/17:2949 av Eskil Erlandsson m.fl. (C).

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:12.

§ 4

Nya regler för upphandling (FiU7)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:195, yttranden och motioner.

V-ledamoten anmälde ett förslag till utskottsinitiativ som bordlades.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016)583.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kommissionens förslag om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016)582.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Övriga frågor

Jörgen Andersson (M) rapporterade från CONT-mötet, Bryssel den 8 november.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag den 17 november kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:13

– – –

§ 1

§ 2-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

Jörgen Andersson (M)

X

X

Hans Unander (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

-

Jan Ericson (M)

X

X

Marie Granlund (S)

O

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

O

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

X

Anette Åkesson (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

O

O

Rasmus Ling (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

O

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.