Protokoll utskottssammanträde 2016/17:13

Näringsutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13

DATUM

2016–12–08

TID

10.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:12.

§ 2

Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar

Utredare Michael Kramers, utvärderings- och forskningssekretariatet, lämnade information om utskottets uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2010–2012.

Vid sammanträdet närvarade även sekretariatschef Thomas Larue, utvärderings- och forskningssekretariatet.

§ 3

Anvisade elavtal (NU8)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:13 om anvisade elavtal.

Ärendet bordlades.

§ 4

Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 5

Subsidiaritetsprövning

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rättsakter inom ramen för det s.k. vinterpaketet.

Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning om samtliga de förslagna rättsakterna som hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning och som ingår i kommissionens s.k. Vinterpaket med revidering av EU-lagstiftning på energiområdet. Regeringens bedömning bör vara utskottet tillhanda senast den 10 januari 2017.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-frågor

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

Utskottet informerades om ratificeringsprocesser av CETA i EU:s medlemsländer.

§ 7

Immateriella investeringar

Expert Hans-Olof Hagén, Statistiska centralbyrån, lämnade information om immateriella investeringar m.m.

Vid sammanträdet närvarade även projektledare Sven Silvander och enhetschef Oxana Tarassiouk, Statistiska centralbyrån.

§ 8

Utskottets subsidiaritetsprövning under juluppehållet

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under juluppehållet.

§ 9

Bemyndigande att justera protokollet

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 10

OECD:s parlamentarikerkonferens

Utskottet informerades om OECD:s kommande parlamentarikerkonferens i Paris den 8-10 februari 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 januari kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 19 december 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:13

§ 1

§ 2

§ 3-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

O

O

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

O

O

Sofia Fölster (M)

X

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.