Protokoll utskottssammanträde 2016/17:13

Skatteutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13

DATUM

2016-11-17

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:12.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om att efter sammanträdet den 24 november hålls ett informationsmöte med anledning av kommande subsidiaritetsprövningar.

§ 3

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission (SkU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:7.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU7.

§ 4

Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen (SkU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:14 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU8.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen påminde att efter dagens sammanträde träffas gruppen för uppföljning och utvärdering.

Den 24 november efter sammanträdet finns kansliet tillgängliga i sessionssalen för de som behöver hjälp med visumansökningar inför USA-resan.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 november 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:13

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Vakant

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

O

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-10-28