Protokoll utskottssammanträde 2016/17:13

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13

DATUM

2016-12-01

TID

10:00–10:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:12.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 Utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU2.

Christer Nylander (L), Camilla Waltersson Grönvall (M), Betty Malmberg (M), Stefan Jakobsson (SD), Michael Svensson (M), Erik Bengtzboe (M), Robert Stenkvist (SD), Annika Eclund (KD) och Fredrik Christensson (C) deltog ej i beslutet under förslagspunkt 1.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Fråga om utskottsinitiativ gällande utbildning vid Teologiska högskolan Stockholm

Thomas Strand (S) föreslog ett utskottsinitiativ gällande utbildning vid Teologiska högskolan Stockholm.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 december 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 6 december 2016

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:13

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

Alexandra Anstrell (M)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.