Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2017-01-24

TID

11.00-11.53

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor, bl. a. kommissionens förslag om EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (i de delar som rör arbetslöshetsförsäkringen), översynen av EU:s budgetförordning (i de delar som rör EGF och EaSI), det s.k. ungdomsinitiativet och meddelandet om en europeisk solidaritetskår, översynen av EU:s lagstiftning på arbetsmiljöområdet, den europeiska terminen 2017, förhandlingsläget kring ett reviderat utstationeringsdirektiv och samrådet kring en europeisk social pelare.

Vid information närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet, politiska sekreteraren Tommy Deogan (SD) samt Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli.

§ 2

Internationell förfrågan

Utskottet behandlade fråga om möte med sekreteriatet för Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) torsdagen den 23 februari 2017.

Utskottet beslutade att intresserade ledamöter anmäler sig till kansliet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:13.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 januari 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 januari 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 14

till protokoll

2016/17:14

§ 1-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

X

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.