Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Civilutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2016-12-08

TID

9.30–9.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:13.

§ 2

Associationsrätt (CU6)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Ersättningsrätt (CU7)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens arbetsprogram

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2017, KOM(2016) 710 inklusive bilagor.

Ärendet bordlades.

§ 5

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade motionsyrkande 2016/17:2279 yrkande 1 till
justitieutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionsyrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

Aktuellt i EU 2016:5 anmäldes.

§ 7

Övriga frågor

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning.


§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 12 januari 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 12 januari 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:14

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

-

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

Mats Green (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.