Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Kulturutskottets protokoll 2016/17:14

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

Tisdagen den 13 december 2016

TID

Kl. 09.30–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:13 av den 8 december 2016.

§ 2

En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3)

Behandlades proposition 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Reseberättelse från Sydafrika

Reseberättelsen från utskottets delegationsresa i september 2016 till Sydafrika presenterades och godkändes (jfr prot. 2016/17:13.5).

Delegationsledaren och vice ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt tack till tjänstemännen för bra planering och genomförande av resan samt den välskrivna reseberättelsen.

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser:

– dnr 751-2016/17,

– dnr 768-2016/17 och

– dnr 773-2016/17.

§ 5

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om vårens arbete i utskottet. En arbetsplan skickas ut under vecka 51.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att näsa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 12 januari 2016 kl. 09.30.

§ 7

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) framförde sitt tack till utskottets ledamöter och suppleanter samt till utskottets kanslipersonal för ett mycket gott samarbete under hösten och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt, ledamöternas och suppleanternas tack till ordföranden som på ett trevligt och professionellt sätt genomfört arbetet i utskottet under hösten. Vidare tackades kanslipersonalen för deras arbete under hösten.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:14

– – – §§

1

2–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S) Tjl.

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

N

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

D

Adelsbo, Christer (S)

D

D

Vikström, Anna (S)

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.