Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2016-12-08

TID

08.00 – 10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om fastställande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om:


KOM(2016) 698 Kommissionens förslag om fastställande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten.

Underlaget utgjordes av en den 5 december översänd promemoria (diarienummer 1.6.1-750-2016/17).

Preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. Vad gäller fiskemöjligheter anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om maximalt hållbart avkastning, att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs och att den vetenskapliga rådgivningen utgör grunden för besluten. För att uppnå detta anser regeringen att förvaltningsplaner och förvaltningsstrategier är viktiga verktyg och att det är viktigt att fortsätta arbetet med att se över de planer och strategier som är inaktuella.

Regeringen anser vidare att det är viktigt att de kvotanpassningar som följer av landningsskyldigheten baseras på bästa tillgängliga data om utkastnivåer för olika förvaltningsområden. För Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt innebär detta att flottspecifika uppskattningar av utkastnivåer per förvaltningsområden bör användas.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

a) Jordbruks- och fiskeråd den 12-13 december 2016 (dp 7)

Jordbruk och klimatförändring

a) KOM (2016) 482 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen.

b) KOM (2016) 479 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen.

SD-ledamöterna begärde att utskottet skulle övergå till överläggning om dagordningspunkt 7.

Utskottet beslutade att inte övergå till överläggning mot bakgrund av den nyligen genomförda överläggningen om ovan nämnda förslag (oktober 2016).

Mot beslutet reserverade sig SD-ledamöterna som ansåg att utskottet borde ha övergått till överläggning.

b) Jordbruks- och fiskeråd 12-13 december 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 12-13 december 2016.

M-, C-, L-, och KD-ledamöterna anmälde under dagordningspunkt 8 följande protokollsanteckning:

Vi delar regeringens ståndpunkter i de sakfrågor som behandlas. Eftersom vår syn dock är att det i första hand bör vara efterfrågan på marknaden och inte politiken som ska styra förhållandet mellan olika produktionsmetoder anser vi att de inledande två meningarna i ståndpunkten borde ersättas av följande mening: "Sverige ser gärna en fortsatt positiv utveckling för den ekologiska produktionen och marknaden."

§ 3

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att pol. sekr. Peter Ekelund, V-kansliet, fick närvara under punkt 4.

§ 4

Information från Skogsstyrelsen


Generaldirektör Herman Sundqvist med medarbetare lämnade information om aktuella frågor.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 december 2016 kl. 07.45.

Vid protokollet

Jeanette Krusell

Justeras den 15 december 2016MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:14

§ 1-3

§ 4-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

-

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

Åsa Coenraads (M)

O

O

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

Lars Tysklind (L)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.