Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Näringsutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2017–01–19

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Anvisade elavtal (NU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:13 om anvisade elavtal.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 8 justerades.

§ 2

Yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017 (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU3y justerades.

Avvikande mening anmäldes

vid punkt 1 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 3 av SD-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av M-, L-, och KD-ledamöterna, dels av V-ledamoten.

§ 3

Fråga om yttrande till utbildningsutskottet över EU:s rymdstrategi

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över EU:s rymdstrategi.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag till direktiv om energieffektivitet

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av direktiv om energieffektivitet KOM(2016) 761.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD- och V-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anmäler avvikande mening till utskottets beslut att kommissionens förslag till ändring av direktiv om energieffektivitet inte strider mot subsidiaritetsprincipen och att inte skicka ett motiverat yttrande till kommissionen. Enligt vår bedömning är kommissionens förslag inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. Vi anser att det är angeläget att EU:s mål för energieffektivisering kan nås på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. För att detta ska kunna ske behöver det möjliggöras för medlemsstaterna att själva utforma styrmedel, detaljregler och konkreta åtgärder för att bidra till EU:s måluppfyllelse. En detaljstyrning från EU-nivå som inte tillåter lösningar som är anpassade till nationella, regionala och lokala förhållande till gagn för en kostnadseffektiv måluppfyllelse bör därför inte accepteras. Det ovan sagda om detaljstyrning gäller bl.a. kommissionens föreslagna bestämmelser om individuell mätning och debitering (IMD) för termisk energi. Enligt vår uppfattning riskerar IMD för termisk energi att minska incitamenten för fastighetsägare att genomföra tekniska åtgärder för energieffektivisering av byggnader, som vanligen medför större energibesparing än vad beteendeförändringar kan ge. I detta avseende anser vi att delar av kommissionens förslag går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag om ytterligare stöd för medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag om ytterligare stöd för medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer KOM(2016) 778.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Inbjudningar

Utskottet informerades om nominering inför möte med talmannens möte med Litauens talman Viktoras Pranckietis den 26 januari 2017.

Utskottet beslutade att nominera Penilla Gunther (KD) för deltagande.

Utskottet informerades om OECD:s parlamentarikerdagar i Paris den 8–10 februari 2017.

Utskottet beslutade att delta.

§ 8

Fråga om deltagande i Öppet hus i riksdagen

Utskottet informerades om Öppet hus i riksdagen lördagen den 25 mars 2015 kl. 12.00–16.00.

Utskottet beslutade att inte delta.

§ 9

Information om utskottets planering våren 2017

Utskottet informerades om utskottets planering under våren 2017.

§ 10

Utskottsresa

Utskottet beslutade att genomföra en studieresa till Västerbotten

i maj 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 januari kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 24 januari 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:14

§ 1-11

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Hanif Bali (M)

Per-Arne Håkansson (S)

X

Helena Lindahl (C)

O

Lise Nordin (MP)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Anna Wallén (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

X

Mattias Jonsson (S)

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

Sofia Fölster (M)

X

Hanna Westerén (S)

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

O

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rickard Nordin (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.