Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2016-11-24

TID

10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:12 och 2016/17:13

§ 2

EU-frågor på migrationsområdet

Planeringschef Ola Henriksson m.fl., Justitiedepartementet,

informerade utskottet om kommissionens förslag om revidering av Dublinförordningen, KOM(2016) 270, reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO), KOM(2016) 271, reviderad Eurodacförordning, KOM(2016) 272, nytt blåkortsdirektiv, KOM(2016) 378, reviderat mottagandedirektiv, KOM(2016) 465, skyddsgrundsförordning, KOM(2016) 466, asylprocedurförordning, KOM(2016) 467 och EU-gemensamt system för vidarebosättning, KOM(2016) 468.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att från utrikesutskottet ta emot motion 2016/17:2767 yrkande 17 av Karin Enström m.fl. (M).

§ 4

Kanslimeddelanden

Anmäldes inkommande besök till riksdagen av indonesisk delegation i december 2016.

Vidare anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 november kl. 11.00.Vid protokollet

Justeras den 29 november 2016


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:14

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

O

Vakant

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Tina Ghasemi (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

X

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

X

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Eva Lindh (S), extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.