Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Socialutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2016-11-24

TID

09.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information

Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor inför Epscorådet den 8–9 december 2016. Deltagarlista se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:13.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om planeringen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 november 2016


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:14

§ 1-4

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

Margareta B Kjellin (M)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Gustav Blix (M)

O

Christer Adelsbo (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.