Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2016–12–13

TID

11:00–12:10

12:15–12:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamot Lena Asplund (M), Daniel Bäckström (C), Paula Holmqvist (S), Annika Engblom (M) och tjänsteman Mats Lundström och Erik Snejde från försvarsutskottet fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

§ 2

Ryssland och Ukraina

Information om Ryssland och Ukraina från generalmajor Gunnar Karlson, MUST.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:13.

§ 4

EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (UU3y)

Utskottet fortsatte behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över kommissionens meddelande KOM(2016) 379.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UU3y.

SD-ledamot anmälde särskilt yttrande.

§ 5

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (PGU) (UU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:182 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 6

Kanslimeddelande

Utskottet informerades om att

– upphandlingsarbetet för utskottets uppföljningsstudie om kampanjen för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd snart är slutfört.

– utskottets tidplan för perioden 1 januari till 16 februari 2017 distribueras onsdagen den 14 december.

– kansliet planerar för utskottets resor under 2017 och att exempelvis plenifria veckorna 21 och 40 kan tas in anspråk för resor till New York, Washington och ev. ytterligare resmål.

– GUSP/GSFP konferensen nästa gång äger rum 26-28 april 2017 i Valletta, Malta.

– UNDP planerar en resa till Libanon 4-7 april 2017 där utskottet har möjlighet att delta med en ledamot från vardera parti.

– GAVI under 2017 står som värd för en resa under v.35 alternativt v. 36 där utskottet har möjlighet att delta och inkomma med förslag på resmål.

§ 7

Reseberättelse

Utskottet beslutade att minnesanteckningar från utrikes- och försvarsutskottets delegation till GUSP/GSFP konferens i Bratislava läggs till handlingarna.

§ 8

Övriga frågor

Ordföranden, vice ordföranden och kanslichefen tackade för ett gott samarbete och önskade ledamöter och kansliet en god jul och gott nytt år.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 december 2016 kl. 11.00

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 12 januari 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:14

§ 1-2

§ 3-8

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

Anders Österberg (S)

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

O

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.