Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14

DATUM

2016-12-06

TID

11:00–12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:13.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 16 och motioner samt förslag om utskottsinitiativ från den 1 december (prot. 2016/17:13).

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2016/17:UbU1.

Christer Nylander (L), Camilla Waltersson Grönvall (M), Betty Malmberg (M), Michael Svensson (M), Ulrika Carlsson i Skövde (C), Erik Bengtzboe (M), Robert Stenkvist (SD), Annika Eclund (KD) och Crister Spets (SD) deltog ej i beslutet under förslagspunkt 1.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (UbU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över kommissionens meddelande om att stödja det förebyggande arbetet mot radikalisering som leder till våldsinriktad extremism, KOM(2016) 379.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UbU3y.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kommissionens arbetsprogram för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017 inklusive bilagor.

Ärendet bordlades.

Uppföljningsrapport om forskarskolor för lärare och förskollärare


Utredaren Elisabet Michailaki Lindquist från Utvärderings- och forskningssekretariatet, presenterade utskottets uppföljningsrapport om forskarskolor för lärare och förskollärare.

Nästa sammanträde

Utskottet konstaterade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 december 2016 kl. 10.00 och inga invändningar fanns emot detta.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 15 december 2016

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:14

§§ 1-3

§§ 4-5

§§ 6-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

Michael Svensson (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

O

Maria Stockhaus (M)

O

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

Alexandra Anstrell (M)

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.