Protokoll utskottssammanträde 2016/17:15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15

DATUM

2017-01-26

TID

10.00-10.16

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Arbetsrätt (AU7)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

ILO:s rekommendation om övergången från den formella till den informella ekonomin (AU8)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:71.

Ärendet bordlades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:14.

§ 4

Övriga frågor

Raimo Pärssinen (S) återrapporterade från högnivåkonferensen om den europeiska sociala pelaren som ägde rum i Bryssel den 23 januari 2017.

Ann-Christin Ahlberg (S) och Christian Holm Barenfeld (M) återrapporterade från besöket av Moldaviens parlament den 24 januari 2017.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 31 januari 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:15

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.