Protokoll utskottssammanträde 2016/17:15

Civilutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15

DATUM

2017-01-12

TID

9.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:14.

§ 2

Associationsrätt (CU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU6.

S-, M-, MP-, C-, V-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Ersättningsrätt (CU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU7.

V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att från justitieutskottet ta emot motion 2016/17:3468 yrkande 14 och att behandla motionen i ett kommande betänkande om insolvens- och utsökningsrätt (CU8).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Insolvens- och utsökningsrätt (CU8)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (CU3y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till trafikutskottet över proposition 2016/17:45 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kommissionens förslag om ändringar av direktiv om byggnaders energiprestanda

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2016) 765.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Beslut om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om kommissionens förslag om ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda, KOM(2016) 765.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 10

Övriga frågor

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 17 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 januari 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:15

§ 1-

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

-

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

-

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

Mats Green (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.