Protokoll utskottssammanträde 2016/17:15

Socialutskottets protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15

DATUM

2016-11-29

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Ordförande Kjell Asplund informerade om rapporten 2016:1 Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:14.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om planeringen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet överlämnade motion 2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 till arbetsmarknadsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 december 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 december 2016


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:15

§ 1-5

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

O

Stefan Nilsson (MP)

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (L)

O

Maj Karlsson (V)

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Gustav Blix (M)

Christer Adelsbo (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.