Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16

DATUM

2017-01-31

TID

11.00-12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt (AGS) och den gemensamma sysselsättningsrapporten (JER)

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt (AGS) och den gemensamma sysselsättningsrapporten (JER) (Dok.nr SPC/2017.1/2) i de delar som rör sysselsättningspolitiken.

Underlaget utgjordes av en översänd överläggningspromemoria (dnr 1128-2016/17). Se bilaga 2.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Sverigedemokraterna tycker som regeringen att det är viktigt att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna rörande den ekonomiska politiken (där vill vi betona; särskilt på skatteområdet), sysselsättningspolitiken och sociala frågor även fortsättningsvis respekteras. Sverigedemokraterna vänder sig emot att rådsslutsatserna försöker påverka det nationella självbestämmandet inom området. EU inkräktar stegvis alltmer på Sveriges nationella självbestämmande vilket vi kraftfullt avvisar.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli.

§ 2

Rådsslutsatser om uppgradering av kvinnors och mäns kompetens på arbetsmarknaden

Utskottet överlade med Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om uppgradering av kvinnors och mäns kompetens på arbetsmarknaden. (Dok.nr 15360/16 SOC 784).

Underlaget utgjordes av en översänd överläggningspromemoria (dnr 1129-2016/17). Se bilaga 4.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Sverigedemokraterna noterar inledningsvis att regeringen förvisso uppmärksammar nödvändigheten av att ta hänsyn till nationella förhållanden men i övrigt välkomnar rådsslutsatserna. Enligt vår mening bör jämställdhetspolitik i alla dess former vara en fråga för respektive medlemsstat och inte en fråga för EU på någon nivå. Därför kan Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom regeringens välkomnande av rådsslutsatserna. Avseende rådsslutsatsernas sakliga innehåll vill Sverigedemokraterna framföra kritik mot sådana förslag som syftar till att förverkliga ett av politiker fastställt mål om fördelning. I den mån jämställdhetspolitiska insatser alls förordas bör dessa fokusera på möjliggöra snarare än styra livsval och arbetsval. På samma grunder ställer sig Sverigedemokraterna tveksamma till de formuleringar om riktat stöd och underlättande av anställning, utbildning och livslångt lärande givet att det inte tydligt nog framgår att sådant stöd och underlättande inte riskerar att ta sig uttryck i form av insatser som går längre än att undanröja hinder. Avslutningsvis vill Sverigedemokraterna också påpeka det olyckliga i att rådsslutsatserna endast problematiserar situationen för kvinnor med omsorgsansvar och därmed utgår ifrån att inga män kan hamna i motsvarande situation.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli.

§ 3

Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet (KOM (2017) 11).

Underlaget utgjordes av en översänd överläggningspromemoria (dnr 1127-2016/17). Se bilaga 6.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Då Sverigedemokraterna ser arbetsmiljöfrågor som en nationell fråga så anser vi att ett gemensamt EU-direktiv kommer försämra skyddet för svenska arbetare då man måste anpassa sig efter länder som har betydligt sämre arbetsmiljölagar än Sverige. Vi anser även att införandet av gränsvärden och miniminivåer gällande vissa ämnen som idag är förbjudna i Sverige öppnar upp för att man kan använda dem igen. Sverigedemokraterna vänder sig mot att kommissionen vill påverka det nationella självbestämmandet inom området, då vi ser detta som ett led i att man från EU vill inkräkta mer på Sveriges nationella självbestämmande gällande arbetsmiljöfrågor.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli.

§ 4

Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2017) 11.

Utskottet beslutade att begära in information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Integration (AU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, m.m. (AU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:10, motioner och yttranden från justitieutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Information från Nationellt centrum för kvinnofrid

Verksamhetschef Åsa Witkowski med medarbetare informerade om verksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid.

§ 8

Information från Statskontoret

Generaldirektör Ingvar Mattson med medarbetare informerade

bl. a. om Statskontorets rapport Nationella uppdrag om mäns våld mot kvinnor (Statskontoret 2016:21) och remissvar över Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86).

§ 9

Inbjudan att delta i möte med talmannen och Kanadas generalguvernör den 20 februari 2017

Utskottet beslutade att Paula Bieler (SD) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:15.

§ 11

Övriga frågor

Annika Qarlsson (C) anmälde att Fredrik Christensson (C) ersätter henne i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 februari 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 februari 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:16

§ 1-7

§ 8-12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

O

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

X

O

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

O

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.